Chức năng
Thứ 3, Ngày 10/05/2016, 10:50
Chức năng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2016

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (bao gồm: tỉnh, huyện, xã) theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan.

- Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan.

- Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Đề xuất UBND tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương.

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và tại Văn phòng UBND tỉnh”.

Lượt người xem:  Views:   306
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Nhà Khách công vụ