Chức năng
Thứ 4, Ngày 17/05/2017, 09:00
Bảng phân công nhiệm vụ Phòng Hành chính - Tổ chức
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/05/2017

1. Đồng chí Phạm Vũ Anh Thi – Trưởng phòng

- Có trách nhiệm quản lý, điều hành công việc chung và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao của phòng.

- Có trách nhiệm phân công, theo dõi và kiểm tra công việc của từng thành viên trong phòng.

* Nhiệm vụ trực tiếp phụ trách gồm

- Tham mưu trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, cụ thể:

+ Tham mưu đề xuất công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức;

+ Báo cáo và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức;

+ Tham mưu công tác đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức;

+ Báo cáo, xây dựng kế hoạch biên chế và nhu cầu tuyển dụng của đơn vị;

+ Theo dõi và lưu trữ hồ sơ tổ chức, sổ bảo hiểm xã hội của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh;

- Công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

2. Đồng chí Vương Thanh Cần – Phó phòng

- Cùng với Trưởng phòng, có trách nhiệm quản lý, điều hành công việc chung và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao của phòng.

- Khi Trưởng phòng vắng mặt, thay mặt Trưởng phòng điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng.

* Một số nhiệm vụ trực tiếp phụ trách gồm

- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan;

- Phụ trách Bộ phận Một cửa và Một cửa liên thông.

- Một số nhiệm vụ cụ thể khác:

+ Tổng hợp báo cáo kê khai tài sản cho đơn vị hàng tháng, quý và cả năm.

+ Theo dõi chế độ nâng lương định kỳ;

+ Xét tuyển viên chức sự nghiệp, chuyển ngạch CBCC,VC;

+ Thực hiện báo giảm và báo tăng CBCC,VC;

+ Làm thẻ BHYT, chuyển giao hồ sơ lý lịch CBCC,VC;

+ Theo dõi và xử lý văn bản "MẬT".

- Tham mưu thực hiện việc xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Xử lý văn bản đi.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức.

- Trực tiếp theo dõi công việc của các đồng chí: Huỳnh Thị Lành, Nguyễn Thị Kim Huyền.

3. Đồng chí Huỳnh Thị Lành – Chuyên viên có nhiệm vụ

- Tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình ISO;

- Nhập và Scan văn bản đến của địa phương vào hệ thống Eoffice.

- Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Lê Thị Kim Thanh vắng mặt.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng và Phó phòng Hành chính Tổ chức.

4. Đồng chí Lê Thị Kim Thanh – Chuyên viên có nhiệm vụ

- Tiếp nhận, đóng dấu, vào sổ công văn đến hàng ngày, cụ thể:

+ Bóc bì thư, phân loại, kiểm tra đóng dấu công văn đến;

+ Vào sổ thư của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (ngoại trừ văn bản MẬT);

+ Vào sổ văn bản chuyển của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ban chỉ đạo,… đến Sở, ngành;

+ Phân phối báo chí, tài liệu photo cho lãnh đạo và chuyên viên;

- Nhập và Scan văn bản đến của Trung ương và đơn thư khiếu nại, tố cáo vào hệ thống Eoffice.

- Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hiện hành, cụ thể:

+ Chỉnh lý hồ sơ.

+ Viết bìa hồ sơ.

+ Đánh số hồ sơ.

+ Vào hộp.

+ Dán nhãn hộp.

+ Lập mục lục hồ sơ.

- Phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ.

- Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Huỳnh Thị Lành vắng mặt.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng và Phó phòng Hành chính Tổ chức.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền – Cán sự có nhiệm vụ

- Đóng dấu, vào sổ và phát hành công văn đi, cụ thể như sau;

+ Kiểm tra văn bản trước khi phát hành;

+ Lấy số văn bản;

+ Đóng dấu, phát hành công văn đi;

+ Có trách nhiệm quản lý mộc, dấu.

- Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Vương Thanh Cần vắng mặt.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng và Phó phòng Hành chính Tổ chức.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Nam– nhân viên có nhiệm vụ

- Thực hiện nhân bản tài liệu;

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng và Phó phòng Hành chính Tổ chức.

7. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tú – nhân viên có nhiệm vụ

- Đi thư trực tiếp;

- Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ như: phát hành văn bản, nhân bản tài liệu,…

- Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Nguyễn Thị Nam vắng mặt.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng và Phó phòng Hành chính Tổ chức.

Lượt người xem:  Views:   502
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phòng Hành Chính Tổ Chức