Chức năng
Thứ 3, Ngày 10/05/2016, 10:50
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tiếp Công dân:
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2016

​1. Đ/c Phan Văn Chương - Trưởng Ban.​

- Quản lý điều hành chung hoạt động tiếp công dân, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

 - Phân công công chức tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, theo dõi hoạt động tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; chỉ đạo việc chuẩn bị cho Lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử lãnh đạo có trách nhiệm đến Trụ sở Tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp, đông người hoặc trong trường hợp cần thiết khác.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… của tổ chức và cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh trong quá trình tiếp công dân.

- Phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân; báo cáo với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

​2. Đ/c Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng ban.

Chịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh theo sự phân công của Trưởng Ban, trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu cho Trưởng Ban xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban và các báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác tiếp công dân theo Quy chế làm việc của Ban và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chịu trách nhiệm phân loại, xử lý bước đầu vào đối với đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh và tham mưu Trưởng ban chuyển giao vụ việc đến cơ quan có liên quan để thẩm tra, xác minh, kết luận, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị người có thẩm quyền xem xét giải quyết;

- Phân công Chuyên viên thẩm định các báo cáo, đề xuất của sở, ngành và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo do lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Thẩm định, kiểm tra, ký tắt các văn bản dự thảo trước khi trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh ký, phê duyệt; được ký thay Trưởng Ban các văn bản, báo cáo hoạt động định kỳ của Ban và văn bản hướng dẫn, trả đơn của công dân.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu và phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất và trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở;

- Theo dõi việc thẩm định các quyết định, báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo do các cơ quan chức năng được UBND tỉnh phân công tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người; các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia tổ công tác, đối thoại theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

3. Đ/c Lê Khắc Lộc - Phó Trưởng ban​.

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban xếp lịch cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối họp giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cơ quan có liên chuẩn bị nội dung, tài liệu họp, chuẩn bị giấy mời và theo dõi việc phát hành giấy mời các thành phần có liên quan dự họp.

- Tiếp công dân đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

- Theo dõi các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi giúp Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong việc thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh và xử lý các đơn, thư sau khi tiếp dân theo quy định.

- Chủ trì việc ghi biên bản các cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vụ việc do Bộ ngành Trung ương làm việc với tỉnh; họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban;

- Theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động tiếp công dân và trực tiếp tham mưu, đề xuất công tác bảo mật hồ sơ, tài liệu tại đơn vị.

- Theo dõi chung các phần mềm về khiếu nại, tố cáo đang vận hành tại Trụ sở Ban Tiếp công dân và quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đưa thông tin, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Tham gia tổ công tác, đối thoại theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban giao.

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu.

4. Đ/c Trịnh Minh Hoàng - Chuyên viên chính.

- Tham mưu, thẩm định, soạn thảo các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và văn bản trả lời khiếu nại đối với các hồ sơ vụ việc liên quan đến địa bàn được phân công theo dõi.

- Theo dõi các vụ việc khiếu nại thuộc địa bàn phụ trách và tham gia tổ công tác, đối thoại theo sự phân công của lãnh đạo Ban Tiếp công dân;

- Ghi biên bản họp giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khối, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì;

- Tiếp công dân đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tiếp dân thường xuyên);

- Tham mưu văn bản cho Trưởng Ban xử lý đơn theo kết quả phân loại đối với các đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định và đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn các huyện: Châu Thành, Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh.

​5. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Chuyên viên.

- Tiếp công dân đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tiếp dân thường xuyên);

- Cập nhật vào sổ theo dõi xử lý đơn theo kết quả phân loại của lãnh đạo Ban đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Dự họp và tham gia ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của lãnh đạo Ban Tiếp công dân;

- Theo dõi tiến độ thực hiện việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng được UBND tỉnh phân công tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện việc tiếp nhận đơn, thư đăng ký, bắt số tự động và tóm tắt nội dung đơn đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh tiếp dân định kỳ;

- Cập nhật theo dõi và chuẩn bị nội dung các vụ việc đưa ra họp Phó Chủ tịch phụ trách khối; họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Cập nhật theo dõi các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài; các vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh; các vụ việc đã thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại; những vụ việc do trung ương chuyển về, Thường trực Tỉnh ủy chuyển sang và kiến nghị của HĐND tỉnh;

- Xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị;

- Lập giấy mời họp giải quyết KNTC, đối thoại và chuẩn bị tài liệu các cuộc họp giải quyết KNTC; xử lý tài liệu thu hồi sau khi họp.

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại thuộc địa bàn huyện Gò Dầu.

6. Đ/c Huỳnh Thị Bích Hòa - Chuyên viên.  

- Tiếp công dân thường xuyên, nhận đơn, thư của công dân gửi trực tiếp hàng ngày và vào Sổ tiếp công dân theo quy định; tập hợp đơn, thư của công dân gửi để chuyển cho bộ phận Văn thư - Văn phòng UBND tỉnh xử lý;

- Tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ; phát hành giấy mời và tài liệu họp giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Theo dõi, cập nhật kết quả tiếp công dân định kỳ vào phần mềm tiếp công dân;

- Trực tiếp đi trình ký các văn bản do Ban Tiếp công dân soạn thảo trình lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký, ban hành;

- Tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ báo cáo tuần, tháng, quý, năm về tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh;

7. Đ/c Nguyễn Tất Đắc - Chuyên viên.

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định, đề xuất xử lý đơn, thư thuộc lĩnh vực tố cáo (trừ trường hợp tố cáo cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý);

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định, đề xuất xử lý đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực khác (Kinh tế, lao động việc làm, thi hành án dân sự, môi trường, chế độ chính sách …).

- Tiếp công dân đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tiếp dân thường xuyên);

- Theo dõi, cập nhật các vụ việc khởi kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh ra Tòa án hành chính; xử lý ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho lãnh đạo sở, ngành tham gia Tố tụng Hành chính tại Tòa án;

- Tham gia các Tổ công tác đi xác minh, đối thoại theo phân công của lãnh đạo Ban.

- Dự họp và tham gia ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của lãnh đạo Ban Tiếp công dân;

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại thuộc địa bàn huyện Trảng Bàng.

8. Đ/c Phan Xuân Hạ - Chuyên viên.

- Phối hợp cập nhật dữ liệu vào Hệ thống phần mềm xử lý đơn thư, quản lý vụ việc khiếu nại, tố cáo;

- Dự họp và tham gia ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của lãnh đạo Ban Tiếp công dân;

- Tham gia các Tổ công tác đi xác minh, đối thoại theo phân công của lãnh đạo Ban.

- Phối hợp cùng các chuyên viên tiếp dân thường xuyên và phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ.

- Theo dõi, cập nhật báo cáo của Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại thuộc địa bàn huyện Bến Cầu.

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Ban Tiếp công dân phân công.

9​. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bảo vệ cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan, bảo quản tài sản, vệ sinh Trụ sở Ban Tiếp công dân;

- Phối hợp với các lực lượng Dân quân, Công an làm nhiệm vụ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở; phối hợp xử lý những người có hành vi vi phạm Nội quy tiếp công dân.

Lượt người xem:  Views:   333
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phòng Tiếp Công Dân