Tin Chuyên Ngành
Chủ Nhật, Ngày 01/01/2017, 10:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2017 | TTTH

Ngày 31/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5976/QĐ-VP về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà cũng như phát triển đất nước.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc; cải tiến, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc khoa học, hiệu quả, để giảm thời gian giải quyết các công việc của các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từ lãnh đạo Văn phòng tới các phòng, ban, trung tâm trực thuộc.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (kèm theo phụ lục)

1. Cải cách thể chế

- Tập trung rà soát , thống kê lại hệ thống văn bản QPPL liên quan đến hoạt động Văn phòng UBND tỉnh đang còn hiệu lực thi hành để tiến hành theo dõi, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng  Hội đồng nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy, với các sở, ban, ngành tỉnh.

- Bổ sung, hoàn thiện Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Văn phòng UBND tỉnh, chất lượng giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020.

- Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý các vấn đề còn hạn chế.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức theo đúng thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết tại các Quyết định công bố, công khai thủ tục hành chính  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định về quy trình, thủ tục của Văn phòng UBND tỉnh ban hành.

- Thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; công khai minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khi đến làm việc.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho các cơ quan đơn vị tại bộ phận một cửa theo quy định tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Bố trí bộ phận Văn thư làm việc ngày thứ 7 và Chủ nhật tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV, ngày 23/10/2015 của liện bộ Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của từng phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, biên chế và trình độ chuyên môn, khắc phục các chồng chéo, trùng lắp, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ (nếu có).

- Đánh giá thực trạng Nhà khách công vụ, Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo để xây dựng mô hình hoạt động cho phù hợp.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích các công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

- Thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; duy trì và thường xuyên thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ, chú trọng hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở.

- Thực hiện các chính sách, quy định mới của UBND tỉnh theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; đổi mới cách đánh giá công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm.

6. Cải cách tài chính công

- Rà soát, cập nhật Quy chế quản lý biên chế, sử dụng lao động, làm thêm giờ, nghỉ phép năm, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện chi tiêu hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức chi tiêu bảo đảm tiết kiệm và đúng quy định để tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động.

7. Hiện đại hóa hành chính

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, thường xuyên cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tất cả cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc giữa các cơ quan hành chính (sử dụng hộp thư điện tử công vụ Tây Ninh (email@tayninh.gov.vn) để trao đổi công việc).

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả: Phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice); Phần mềm họp không giấy và mở rộng tính năng nhắn tin chuyên dụng, kết nối liên thông hệ thống với thiết bị di động đảm bảo thông tin cuộc họp được thông báo đầy đủ và kịp thời; hệ thống hỗ trợ họp trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh với Trung ương và với Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh; "Kênh Hỏi đáp Trực tuyến" ,...

- Công bố và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh.

8. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan và các phòng, ban, trung tâm, đơn vị  trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc  lĩnh vực phụ trách.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, giao ban chuyên đề về cải cách hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Các phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính này gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng quý cáo cáo cho lãnh đạo Văn phòng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức) về tiến độ thực hiện của từng phòng, ban, trung tâm trực thuộc trước ngày 05 của tháng cuối quý.

Phòng Quản trị Tài vụ dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 để thực hiện.

Phòng Hành chính Tổ chức thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh Tây Ninh. Đề xuất khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; kiến nghị hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính./.

Lượt người xem:  Views:   173
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành