Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 01/06/2017, 10:00
Công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong thời gian tới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/06/2017 | TTTH

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Số chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước được giao năm 2017 gồm 57 biên chế công chức, Văn phòng đã sử dụng hết 47 biên chế và 04 hợp đồng thu hút nhân tài.

Số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao 16 biên chế, Văn phòng đã sử dụng hết 08 biên chế.

Văn phòng UBND tỉnh có 08 phòng, 01 ban, 02 trung tâm, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các phòng, trung tâm, đơn vị được tổ chức theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng Ban Tiếp Công dân được thành lập theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Kế hoạch cải cách hành chính

Văn phòng đã kịp thời ban hành Quyết định số 5976/QĐ-VP ngày 31/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh;  Quy chế quản lý biên chế, sử dụng lao động, thực hành tiết kiệm chi tiêu nội bộ. Hàng tháng, hàng quý cơ quan đều có báo cáo công khai công tác tài chính theo đúng nội quy, quy chế của cơ quan.

2. Công tác Tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Tiếp tục thực hiện Công văn số 2382/VP-HCTC ngày 27/5/2014 của Văn phòng về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và thực hiện văn hoá công sở.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3413/QĐ-VP ngày 10/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngày 31/12/2016.

3. Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch đã ban hành.

III. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Cải cách thể chế

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh Ban hành 2.326 văn bản và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành  3.005 văn bản trong đó có 16 văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý và tham mưu UBND tỉnh xử lý 9.993 văn bản. Trong đó có 1.760 văn bản đến từ Trung ương, 7.001 văn bản đến từ địa phương, 403 đơn thư khiếu nại, tố cáo và 829 văn bản giao nhận.

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, ngoài hồ sơ giải quyết theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO TCVN ISO 9001:2008, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Công văn số 4237/VP-NC ngày 04/9/2014 của Văn phòng UBND tỉnh Ban hành Quy trình Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành và địa phương khi trình UBND tỉnh (giải quyết chậm nhất 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp Trung ương có quy định cụ thể thời gian giải quyết cho các thủ tục hành chính), góp phần cải cách thủ tục hành chính tại Văn phòng và trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 2193/KH-VP, ngày 08/5/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh. Tổng số qui trình thủ tục hành chính thực hiện đối với cá nhân, tổ chức trong qui trình ISO của Văn phòng UBND tỉnh gồm 18 qui trình. Theo Kế hoạch, Văn phòng rút ngắn thời gian giải quyết 17/18 qui trình, chiếm tỉ lệ 94,4%. Trong đó, 13 qui trình rút ngắn thời gian giải quyết trên 1/3 thời gian, chiếm tỉ lệ 72,2%; 04 qui trình rút ngắn thời gian giải quyết dưới 1/3 thời gian, chiếm tỉ lệ 22,2%.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tổ chức bộ máy gồm: 08 phòng, 01 ban, 01 trung tâm và 01 Nhà khách công vụ; các phòng, trung tâm, đơn vị được tổ chức theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013. Văn phòng thường xuyên tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để bố trí, kiện toàn bộ máy một cách hợp lý, hoạt động có hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhTây Ninh theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho các cơ quan đơn vị tại bộ phận một cửa theo quy định tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh bố trí nhân sự và vị trí đặt tại Phòng Hành chính Tổ chức theo Quyết định số 2407/QĐ-VP, ngày 15/6/2016 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Bố trí bộ phận Văn thư làm việc ngày thứ 7, Chủ nhật tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

- Tổng số văn bản giao nhận theo cơ chế một cửa trong 6 tháng đầu năm 2017 là 829 văn bản; xử lý đúng và trước hạn: 810 văn bản;  quá hạn: 3 văn bản; đang xử lý 16 văn bản; tỷ lệ văn bản được xử lý đúng và trước hạn: 99,6%.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiếp tục công tác rà soát quy hoạch và đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu trên từng lĩnh vực, theo từng chức danh chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc, luôn chủ động và tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong 6 tháng đầu năm 2017 có 07 đồng chí theo học chương trình thạc sĩ, 01 đồng chí theo học lớp đại học, 01 đồng chí theo học lớp cử nhân chính trị, 01 đồng chí theo học lớp Cao cấp chính trị, 02 đồng chí theo học lớp Trung cấp chính trị; 02 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 04 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản đã ban hành như: Công văn số 2382/VP-HCTC, ngày 26/5/2014 tỉnh và Công văn số 3105/VP-HCTC, ngày 30/6/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và thực hiện văn hoá công sở; Quyết định số 3413/QĐ-VP ngày 10/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 3105/VP-HCTC, ngày 30/6/2015 của Văn phòng về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-CT, ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Cải cách tài chính công

- Triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tăng cường các biện pháp kiểm soát chi tiêu ngân sách, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Ban hành Quyết định số 5970/QĐ-VP ngày 3/12/2016 ban hành quy chế  chi tiêu nội bộ. Hàng tháng, hàng quý cơ quan đều có báo cáo công khai công tác tài chính theo đúng nội quy, quy chế của cơ quan.

- Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chi tiêu hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức chi tiêu bảo đảm tiết kiệm và đúng quy định để tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động.

7.  Hiện đại hoá nền hành chính

- 100% cán bộ công chức, viên chức tại Văn phòng được trang bị máy tính và sử dụng hộp thư điện tử công vụ Tây Ninh để trao đổi công việc. Văn phòng đang sử dụng Phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice), thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi trên môi trường mạng. Phần mềm hỗ trợ xử lý văn bản nhanh chóng, lưu trữ văn bản khoa học, giúp lãnh đạo quản lý, theo dõi công việc kịp thời.

- Đến nay, Văn phòng đã triển khai thực hiện liên thông văn bản điện tử thông qua hệ thống Phần mềm với 30 đơn vị. Đối với 30 đơn vị đã liên thông, Văn phòng UBND tỉnh chỉ phát hành văn bản điện tử, chữ ký số, không phát hành văn bản giấy đối với một số văn bản đã quy định để tiết kiệm thời gian và giảm chi phí in ấn tại Văn phòng.

- Ngoài ra, khi phát hành Văn bản có kèm theo các phụ lục hoặc Chỉ thị, Quyết định, Nghị định của Trung ương,….Văn phòng đã thực hiện cập nhật lên Trang Công báo của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin thành phần của Văn phòng, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm chi phí in ấn của đơn vị.

-Văn phòng đã triển khai sử dụng phần mềm mời họp và cung cấp tài liệu họp trên môi trường mạng (Phần mềm họp không giấy), góp phần giảm thiểu giấy tờ, giảm tối thiểu thời gian phát hành giấy mời và tài liệu cuộc họp. Mở rộng tính năng nhắn tin chuyên dụng, kết nối liên thông hệ thống với thiết bị di động đảm bảo thông tin cuộc họp được thông báo đầy đủ và kịp thời. Theo thống kê tính trong 6 tháng đầu năm 2017 có 220 cuộc họp được mời và cung cấp tài liệu thông qua hệ thống.

- Để tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí họp, Văn phòng đã trang bị và đưa vào sử dụng Hệ thống hỗ trợ họp trực tuyến tại UBND tỉnh với Trung ương và với UBND các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh (có 09 điểm cầu đặt tại 09 UBND các huyện/thành phố trong tỉnh). Việc sử dụng hình thức họp trực tuyến thay cho hình thức họp tập trung đã tiết kiệm chi phí họp, giảm thời gian đi lại, cung cấp hình ảnh và nội dung các cuộc họp khi cần thiết.

- Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 từ ngày 25/8/2015 (Quyết định số 1918/QĐ-UBND, ngày 25/8/2015 về việc áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Công bố tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND, ngày 18/12/2015 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008).

III. Nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong thời gian tới

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm tại Văn phòng UBND tỉnh theo phê duyệt của Bộ Nội vụ.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017. Trân trọng báo cáo./.

 

Lượt người xem:  Views:   99
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành