Tin Chuyên Ngành
Thứ 3, Ngày 07/04/2020, 17:00
Phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2020
Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Văn phòng) xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 với những nội dung như sau:

Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, do đó phong trào thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 là phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, trong các tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác dân vận, trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và trong đời sống xã hội, nội dung thi đua như sau:

1. Thi đua quán triệt, học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân vận nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

- Lựa chọn những công việc trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc triển khai quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thi đua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1553/KH-VP, ngày 11/3/2020 của Văn phòng về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020; Công văn số 869-CV/ĐUK, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai, thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" và cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

4. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong Đại hội Đảng các cấp, trong triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế, ...

5. Thực hiện tốt công tác dân vận trong phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo.

6. Thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không xả rác nơi công cộng, không để vật nuôi phóng uế bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni-lông và rác thải nhựa. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

7. Thi đua thực hiện tốt công tác vận động quần chúng năm 2020, các phong trào tình nguyện do trên phát động; thi đua vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Lượt người xem:  Views:   229
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành