Tin Chuyên Ngành - Đấu thầu mua sắm
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 9869/QĐ-VP ngày 31/12/2020)
1/6/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị (Số 9868/QĐ-VP Ngày 31/12/2020)
1/6/2021 8:00 PMNoĐã ban hành
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị
12/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchTinVề việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị
12/20/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.Công khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
12/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Xác định chỉ số cải cách hành chính trên phần mềm đánh giá chỉ sốCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHXác định chỉ số cải cách hành chính trên phần mềm đánh giá chỉ số/PublishingImages/taphuancchc.jpg
Sáng ngày 04/11, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh năm 2020 tại địa chỉ: https://cchc.tayninh.gov.vn. Tham gia tập huấn có cán bộ công chức của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
11/4/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 3 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchQuyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 3 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 3 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 7543/QĐ-VP này 12/10/2020)
10/13/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Giai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tưKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘIGiai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư/PublishingImages/3_cchcgiaidoan2021-2025.jpg
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.
10/1/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHThông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2339/UBND-HCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
9/29/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 7128/QĐ-VP ngày 28/9/2020)
9/29/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 7084/QĐ-VP ngày 25/9/2020)
9/26/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây NinhCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinThực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-03/ke hoach cong tac_Key_08032019080553.jpg
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh năm 2020 và những năm tiếp theo.
9/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tuyển dụng 01 viên chức sự nghiệp trong năm 2020THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHVăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tuyển dụng 01 viên chức sự nghiệp trong năm 2020/PublishingImages/2019-03/ke hoach cong tac_Key_08032019080553.jpg
Ngày 31/8/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6306/KH-VP Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020.
8/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 6151/QĐ-VP ngày 25/8/2020)
8/25/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tính đến 20/8, toàn tỉnh có 12,45% dân số sử dụng BluezoneKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITính đến 20/8, toàn tỉnh có 12,45% dân số sử dụng Bluezone/PublishingImages/bluezone20082020.jpg
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/8/2020, toàn tỉnh có 145.572 người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, chiếm tỷ lệ 12,45% dân số, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra.
8/20/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 4984/QĐ-VP ngày 16/7/2020)
7/16/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 2 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchQuyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 2 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 2 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 4861/QĐ-VP ngày 13/7/2020)
7/14/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchQuyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 4873/QĐ-VP ngày 13/7/2020)
7/14/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 4271/QĐ-VP ngày 19/6/2020)
6/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tập huấn xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên cổng Dịch vụ công quốc giaCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTập huấn xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên cổng Dịch vụ công quốc giahttps://tayninh.gov.vn/PublishingImages/2020/5-2020/taphuanxly.jpg
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 967/QĐ-UBND về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
5/19/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchQuyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 2433/QĐ-VP ngày 10/4/2020)
4/11/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘIPhát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Văn phòng) xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 với những nội dung như sau:
4/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Người dân đồng tình với việc thực hiện đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính côngCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHNgười dân đồng tình với việc thực hiện đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính cônghttps://tayninh.gov.vn/PublishingImages/2020-04/congtthcc313-1.jpg
Để phòng chống dịch bệnh Covdid-19, từ ngày 30/3/2020, trước khi đến nộp thủ tục hành chính hoặc nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện việc đặt lịch hẹn với Trung tâm Hành chính công theo địa chỉ: http://layso.vienthongtayninh.vn.
4/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt độngCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTrung tâm Hành chính công tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động/PublishingImages/TTHCCnangcaohieuquahoatdong.jpg
Với phương châm “Chuyên nghiệp - Thân Thiện - Trách nhiệm” và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ khi đi vào hoạt động (15/3/2018) cho đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là đầu mối, thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 17 sở, ngành và Phòng PC06 - Công an tỉnh.
3/13/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 1350/QĐ-VP ngày 04/03/2020)
3/4/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHKế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 18/02/2020 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
2/18/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 530/QĐ-VP ngày 31/01/2020)
1/31/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 277/QĐ-VP ngày 14/01/2020)
1/17/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 166/QĐ-VP ngày 09/01/2020)
1/10/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next