Tin Chuyên Ngành - Kế hoạch Hoạt động
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hướng dẫn việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc giaCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHHướng dẫn việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/PublishingImages/2022/dvcqg.png
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ cho việc sử dụng các Hệ thống (Báo cáo Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa tỉnh, thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị…) và tới đây phục vụ cho Hội thi tìm hiểu các chỉ số phản ánh nền hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022.
4/6/2022 11:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh (Số 334/QĐ-VP  ngày 13/01/2022)
1/18/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 315/QĐ-VP ngày 13/1/2022)
1/14/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho đơn vịCông khai ngân sáchGiao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho đơn vị (Số 314/QĐ-VP ngày 13/1/2022)
1/14/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 8941/QĐ-VP ngày 28/12/2021)
12/28/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 8940/QĐ-VP ngày 28/12/2021)
12/28/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Văn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Trảng Bàng đứng đầu điểm số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHVăn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Trảng Bàng đứng đầu điểm số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021/avtaktxh.jpg
Ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/10/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị Công khai ngân sáchGiao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (số 8198-QĐ-VP)
11/30/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchcông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 8221/QĐ-VP)
11/30/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 6052/QĐ-VP ngày 10/9/2021)
9/10/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vịCông khai ngân sáchĐiều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (số 6051/QĐ-VP ngày 10/9/2021)
9/10/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vịCông khai ngân sáchTinVề việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (số 5076/QĐ-VP ngày 29/7/2021)
7/29/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 5077/QĐ-VP ngày 29/7/2021)
7/29/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 4059/QĐ-VP ngày 23/6/2021)
6/23/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHHướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)/PublishingImages/HD-Bluezone-1.jpg
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)
6/2/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý I năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán chi ngân sách quý I năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý I năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh
4/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 4 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 4 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 4 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (397/QĐ-VP ngày 15/1/2021)
3/12/2021 1:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 579/QĐ-VP ngày 21/1/2021)
1/28/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 580/QĐ-VP ngày 21/01/2021)
1/28/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vịCông khai ngân sáchTinVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 474/QĐ-VP ngày 19/11/2021)
1/20/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công kai dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Công khai ngân sáchCông bố công kai dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công kai dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Số 7543/QĐ-VP)
1/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân và UBND tỉnh Tây Ninh Công khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán chi ngân sách quý 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân và UBND tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 1 năm 2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân và UBND tỉnh Tây Ninh (số 2433/QĐ-VP)
1/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Công khai ngân sáchCông bố công khai dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Số 4861/QĐ-VP)
1/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Công khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Số 4873/QĐ-VP)
1/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchCông bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 9869/QĐ-VP ngày 31/12/2020)
1/6/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị (Số 9868/QĐ-VP Ngày 31/12/2020)
1/6/2021 8:00 PMNoĐã ban hành
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị
12/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vịCông khai ngân sáchTinVề việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị
12/20/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.Công khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
12/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next