Tin Chuyên Ngành - Kế hoạch Hoạt động
 
Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018 như sau:I. MỤC ĐÍCH  VÀ YÊU CẦU1. Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, công chức viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đối với cán bộ, công ...
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 19/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2018 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ...
 
Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 19/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thi ...
 
Nhằm thực hiện đúng theo quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.I.      Nội dung thực hiện1.     Hình thức công khaiVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất công khai bằng hình thức niêm yết công ...
 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;Căn cứ Luật Viên chức;Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội;Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 1391/KH-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:I. Mục đích, yêu cầu:Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác ...
 
Ngày 31/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5976/QĐ-VP về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau đây:​I. MỤC TIÊU- Xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ ...
 
​Ngày 10/8/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3413/QĐ-VP về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ thường xuyên của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau đây:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. Mục đích:- Kiểm tra công vụ nhằm góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ...
 
​Ngày 11/4/2016, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1246/KH-VP về việc Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau đây:A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUI. Mục đích- Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị theo các quy định của Luật và các văn bản hướng ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
UBND tỉnh họp Thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trảng BàngTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinUBND tỉnh họp Thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng/PublishingImages/2018-05/UBND_1_Key_28052018084824.JPG
5/23/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Họp Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinPhòng VXHọp Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018/PublishingImages/2018-05/quang canh cuoc hop 2_Key_28052018085451.png
5/23/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện công tác, phòng cháy, chữa cháy  của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018Kế hoạch Hoạt độngTinThực hiện công tác, phòng cháy, chữa cháy  của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018Kế hoạch Hoạt động; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinKế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018/PublishingImages/2017-06/vpubnd590x480_JPG_Key_12062017093155.jpg
2/22/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2018  Kế hoạch Hoạt độngTinPhát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2018  /PublishingImages/2016-07/newsdefault_jpg_Key_14072016123540.jpg
1/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018Kế hoạch Hoạt độngTinThực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018/PublishingImages/2016-07/vpubnd590x480_Key_31072016170109.JPG
1/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Công khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2017Kế hoạch Hoạt độngTinKế hoạch Công khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/11/2018 10:00 PMNoĐã ban hành
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinCông bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 /PublishingImages/2018-01/cchc 2017_Key_14012018212229.jpg
1/11/2018 10:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12: Tập trung chuẩn bị Tết nguyên đán 2018 THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinUBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12: Tập trung chuẩn bị Tết nguyên đán 2018 /PublishingImages/2018-01/ubnd 12-2017_Key_14012018212318.jpg
12/23/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh: Lấy ý kiến về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinUBND tỉnh: Lấy ý kiến về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 /PublishingImages/2018-01/KHphucvutet 2017_Key_14012018212652.jpg
12/3/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018Kế hoạch Hoạt độngTinKế hoạch tinh giản biên chế năm 2018/PublishingImages/2016-07/vpubnd590x480_Key_31072016170109.JPG
9/21/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015Công khai ngân sáchTinCông khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2017: Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinUBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2017: Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2017-10/2341_Key_16102017095225.jpg
8/1/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của Tây Ninh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinNăm 2016, chỉ số cải cách hành chính của Tây Ninh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố /PublishingImages/2017-06/chi so_CCHC 2016_Key_29062017085752.JPG
6/28/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thôngCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinTTTHSửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông/PublishingImages/2017-06/suadoiCCHC_Key_20062017101033.jpg
6/16/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
UBND tỉnh họp nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinPhòng VXUBND tỉnh họp nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2017-06/nhomptdlnl__Key_14062017134127.jpg
6/10/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma tuý Năm 2017 Kế hoạch Hoạt độngTinTTTHKế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma tuý Năm 2017 /ThuVienAnh/vpubnd590x480.JPG
6/9/2017 10:00 PMYesĐã ban hành
Công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong thời gian tới CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinTTTHCông tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong thời gian tới /PublishingImages/2017-06/vpubnd590x480_JPG_Key_12062017093155.jpg
6/1/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhCổng thông tin Văn phòngTinBan biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử VP UBND tỉnh Cổng thông tin Văn phòngTinQuy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử VP UBND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Long HoaDự án kêu gọi đầu tưTinTTTHKhởi công xây dựng Trung tâm thương mại Long Hoa/PublishingImages/2017-06/cho long hoa 42017 1_Key_18062017140444.jpg
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần VietNam Healthcare HoldingsKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinPhòng VXLãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần VietNam Healthcare Holdings/PublishingImages/2017-03/Dung_Lam viec voi VHH_Key_05032017085643.jpg
2/22/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh họp cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Núi Bà ĐenTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinPhòng VXLãnh đạo tỉnh họp cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen/PublishingImages/2017-03/hop_nuibaden_Key_05032017085831.JPG
2/20/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnhKế hoạch Hoạt động; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinTTTHKế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh/ThuVienAnh/vpubnd590x480.JPG
1/1/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017Văn bản triển khaiTinBan hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh - tỉnh Svay Rieng hội đàm về dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnhKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinLãnh đạo tỉnh Tây Ninh - tỉnh Svay Rieng hội đàm về dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh/PublishingImages/2016-11/tay ninh-SR_Key_30112016151727.JPG
11/30/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh tiếp Tập đoàn United Technologies của Hoa Kỳ đến làm việc tại Tây Ninh THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinLãnh đạo tỉnh tiếp Tập đoàn United Technologies của Hoa Kỳ đến làm việc tại Tây Ninh /PublishingImages/2016-11/IMG_1630_Key_18112016105220.JPG
11/16/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp Phó Thị trưởng thành phố Sacramento, MỹKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinLãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp Phó Thị trưởng thành phố Sacramento, Mỹ/PublishingImages/2016-11/UBND_My_Key_08112016092841.jpg
11/6/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh: Tập huấn, triển khai công tác cảnh vệTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinUBND tỉnh Tây Ninh: Tập huấn, triển khai công tác cảnh vệ/PublishingImages/2016-10/tap huan phong ve_Key_27102016144124.jpg
10/27/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phátCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinĐẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát/PublishingImages/2016-10/chuyen phat TTHC_Key_27102016101004.jpg
10/27/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next