Tin Chuyên Ngành
 
Về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (số 5076/QĐ-VP ngày 29/7/2021)
 
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 5077/QĐ-VP ngày 29/7/2021)
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 4059/QĐ-VP ngày 23/6/2021)
 
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)
 
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý I năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh
 
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách quí 4 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (397/QĐ-VP ngày 15/1/2021)
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 579/QĐ-VP ngày 21/1/2021)
 
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 580/QĐ-VP ngày 21/01/2021)
 
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 474/QĐ-VP ngày 19/11/2021)
 
Công bố công kai dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2020 của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Số 7543/QĐ-VP)