Tin Chuyên Ngành
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ cho việc sử dụng các Hệ thống (Báo cáo Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa tỉnh, thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị…) và tới đây phục vụ cho Hội thi tìm hiểu các chỉ số phản ánh nền hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
Công bố công khai dự toán chi ngân sách quý 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh (Số 334/QĐ-VP ngày 13/01/2022)
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 315/QĐ-VP ngày 13/1/2022)
 
Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho đơn vị (Số 314/QĐ-VP ngày 13/1/2022)
 
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Số 8941/QĐ-VP ngày 28/12/2021)
 
Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (Số 8940/QĐ-VP ngày 28/12/2021)
 
Ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị (số 8198-QĐ-VP)
 
công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 8221/QĐ-VP)
 
Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (số 6052/QĐ-VP ngày 10/9/2021)