LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG​​

TrungChanh 150 x 219.jpg

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Trung Chánh

Email: Trungchanh@tayninh.gov.vn

ĐT:066. 3824345​

 ​

 - Theo dõi các lĩnh vực công tác:

 + Công tác Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ đầu tư phát triển, thương mại, lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước, ngoại vụ, Ban quản lý Khu kinh tế; giá đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, quản lý đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

 + Các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng phòng Kinh tế Tài chính, phòng Quản trị Tài vụ, Trung tâm Công báo, Nhà khách Công vụ.

- Xét duyệt, ký thay Chánh Văn phòng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.​

- Một số công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

- Dự các phiên họp của UBND tỉnh, họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chủ trì hoặc ủy nhiệm.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND các huyện: Bến Cầu, Dương Minh Châu.


 

 MrNam.jpg

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Email: Hoangnam@tayninh.gov.vn

ĐT: 066. 3827422

- Thay mặt Chánh Văn phòng điều hành chung các mặt hoạt động của Văn phòng khi được Chánh Văn phòng ủy nhiệm;

- Theo dõi các ngành, lĩnh vực công việc như sau:

+ Lĩnh vực văn hóa xã hội (các Sở, ngành thuộc lĩnh vực VHXH): y tế, dân số, gia đình và trẻ em, báo chí, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giáo dục và đào tạo, văn hoá thể thao và du lịch, tôn giáo, dân tộc, xoá đói giảm nghèo, l​ao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bảo hiểm và các vấn đề xã hội.

+ Công tác nhân quyền; Công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.   

+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác thanh niên.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Dân tộc, phòng Văn xã.

- Theo dõi mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội.

- Xét duyệt, ký thay Chánh Văn phòng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Một số công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

- Dự các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch chủ trì.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND các huyện: Hòa Thành, Tân Châu.

 

  MinhLong120.jpg

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Minh Long

Email: Minhlong@tayninh.gov.vn

ĐT: 066.3813669

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi các lĩnh vực công tác:

 + Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; an toàn giao thông, công tác xử phạt vi phạm hành chính; công tác giáo dục an ninh quốc phòng.

+ Công tác nội chính: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thi hành án.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Tiếp Công dân.

- Xét duyệt, ký thay Chánh Văn phòng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Một số công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

- Dự các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch chủ trì.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND huyện: Gò Dầu, Trảng Bàng.

 

​ TruongHung2.jpg

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Trương Văn Hùng

Email: truonghung@tayninh.gov.vn

ĐT: 066.3822167

 

- Theo dõi các lĩnh vực công tác:

+ Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng cơ bản, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị;

+ Công tác xây dựng cơ bản, công tác tin học, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Kinh tế Ngành, Trung tâm Tin học.

- Xét duyệt, ký thay Chánh Văn phòng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Một số công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

- Dự các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch chủ trì.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND các huyện: Thị xã và Tân Biên.

CÁC PHÒNG, BAN VÀ TRUNG TÂM

 

Phòng Hành chính Tổ chức, ĐTCQ: 066.3822233


Phòng Quản trị Tài vụ, ĐTCQ: 066.3822203


​Phòng Kinh tế Tài chính, ĐTCQ: 066.3813152​


Phòng Văn xã, ĐTCQ: 066.3827422​


Phòng Tổng hợp, ĐTCQ: 066.3812467

 

Phòng Kinh tế Ngành, ĐTCQ: 066.3827455​


Phòng Nội chính, ĐTCQ: 066.3824593


 ​​​​​

Phòng dân tộc, ĐTCQ: 066.3813332​


Trung Tâm Tin học, ĐTCQ: 066.3822469


Ban Tiếp công dân, ĐTCQ: 066.3822023


Nhà khách Công vụ, ĐTCQ: 066.3822202

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

VĂN BẢN MỚI