LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1. Chánh Văn phòng Trương Văn Hùng; Email: truonghung@tayninh.gov.vn; ĐT: 0276.3822167

- Phụ trách chỉ đạo các phòng/ban/trung tâm tham mưu các lĩnh vực:

+ Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách dài hạn, trung hạn và hàng năm; Quyết định sử dụng dự phòng ngân sách, chi chuyển nguồn.

+ Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình đột phá.

+ Công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; công tác thi đua, khen thưởng;

+ Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố; bộ, ngành trung ương; hợp tác quốc tế.

+ Kinh tế tổng hợp, xây dựng.

+ Công tác quy hoạch; Quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn.

+ Xúc tiến Đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Khu kinh tế; Khu, Cụm công nghiệp.

+ Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức.

+ Sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Xây dựng chính quyền số; Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử.

+ Công tác dân vận chính quyền, nhân quyền.

+ Công tác Kế hoạch, tổng hợp vốn: Đầu tư trung hạn, hàng năm; hỗ trợ mục tiêu và các nguồn vốn khác.

+ Xây dựng cơ bản trong các đơn vị do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phụ trách (Điều 2 Quyết định số 1913/QĐ-UBND).

+ Công tác cải cách hành chính.

+ Các Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

- Phụ trách chỉ đạo các phòng/ban/trung tâm theo dõi các cơ quan, đơn vị:

+ Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Cục Thống kê, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành Giao thông; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

+ Thành phố Tây Ninh; thị xã Trảng Bàng; huyện Dương Minh Châu; huyện Bến Cầu.

- Phụ trách: Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Trung tâm Công báo – Tin học; Công tác tổ chức của phòng Hành chính - Tổ chức.

- Tham mưu, theo dõi giải quyết một số công việc của UBND tỉnh khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm, cụ thể:

+ Theo dõi, thực hiện một số lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo; thừa lệnh ký các văn bản được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm.

+ Theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc chuẩn bị các đề án trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo hoạt động của UBND tỉnh, các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

- Thư ký giúp việc cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ).

- Tham gia Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các tổ đột phá theo các lĩnh vực.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp.

- Làm Chủ tịch các hội đồng do Văn phòng thành lập theo quy định.

- Chủ tài khoản Văn phòng.

2. Phó Chánh Văn phòng - Đoàn Minh Long; Email: minhlong@tayninh.gov.vn; ĐT: 0276.3813669

Phó Chánh Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng/ban/trung tâm tham mưu các lĩnh vực:

+ NSNN; Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng thẩm định giá đất; công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng, thủy văn.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

+ Công tác sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp;

+ Thực hiện các đề án và phương án sử dụng đất của cơ quan nhà nước.

+ Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

+ Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.

+ Ban Chỉ đạo Đề án 84.

+ Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

+ Phát triển ngành nghề và các làng nghề.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

+ Công tác Ngoại vụ, lãnh sự, lễ tân ngoại giao; phân giới cắm mốc, chương trình viện trợ phi Chính phủ.

+ Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính.

+ Công tác biên giới.

+ Xây dựng cơ bản trong các đơn vị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phụ trách (Điều 2 Quyết định số 1913/QĐ-UBND).

+ Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ.

+ Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

+ Ngân hàng, tín dụng.

+ Công tác phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

+ Công tác dân tộc, tôn giáo.

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Công tác thông tin, truyền thông, báo chí.

+ Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

+ Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, khuyến học.

+ Khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin.

+ Văn hóa, thể thao, du lịch, di tích lịch sử.

+ Giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

+ Các Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phụ trách.

- Phụ trách chỉ đạo các phòng/ban/trung tâm theo dõi các cơ quan, đơn vị:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục quản lý thị trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển, Hội đồng Xổ số, Điện lực Tây Ninh; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam; Hội Văn học Nghệ thuật; Bưu điện; Viễn thông; Ban quản lý dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh Hợp tác xã; Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Thanh tra tỉnh; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; các tổ chức phi chính phủ; các Ban chỉ đạo có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các Hội đặc thù trực thuộc Sở.

 + Thị xã Hòa Thành, huyện Gò Dầu, huyện Châu Thành, Huyện Tân Biên, huyện Tân Châu.

- Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo nghiệp vụ của phòng Kinh tế (lĩnh vực được phân công); Phụ trách: Phòng Nội chính; Phòng Khoa giáo – Văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ, Phòng Hành chính - Tổ chức (trừ công tác Tổ chức), Ban Tiếp công dân.

- Ủy quyền Chủ tài khoản Văn phòng.

- Tham mưu, xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công; Giải quyết các công việc của cơ quan khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được uỷ quyền. Một số công việc khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chức năng, nhiệm vụ riêng của các phòng, ban, trung tâm  

1. Phòng Tổng hợp

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm tham mưu xây dựng, theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện lịch công tác hàng tuần, tháng và chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm có liên quan chuẩn bị, nội dung, giấy mời họp; tài liệu họp; ghi biên bản, ghi âm, dự thảo và trình ký biên bản họp tại các phiên họp UBND tỉnh và cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND tỉnh;

c) Theo dõi công tác quy hoạch chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm, các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng;

d) Tham mưu xây dựng, theo dõi, tổng hợp các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chiến lược của UBND tỉnh; Tham mưu, tổng hợp chung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND tỉnh; Chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

đ) Theo dõi công tác chung về Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Báo cáo hàng ngày và báo cáo công tác của UBND tỉnh theo qui định; Phối hợp với chuyên viên của các bộ phận để tham mưu tổng hợp, theo dõi việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao qua phần mềm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ;

e) Thư ký của Tổ Công tác Chủ tịch UBND tỉnh; Tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021; Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

g) Phối hợp với chuyên viên các phòng khác trong việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các đề án, chương trình, kế hoạch,…để sắp xếp thông qua các cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các phiên họp UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND tỉnh;

h) Chủ trì phối hợp các phòng khác trong công tác tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị có phạm vi, nội dung mang tính KTXH, QPAN (không có yếu tố nước ngoài);

i) Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo điện tử của UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đối với những nội dung do phòng mình phụ trách; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu chung các ngành, địa phương, lĩnh vực; Quản trị Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

k) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; các nội dung về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

l) Theo dõi các sở, ngành: Cục Thống kê; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do phòng phụ trách).

Đối với nội dung theo dõi các đơn vị: Phòng có trách nhiệm phân công lãnh đạo phòng, chuyên viên theo dõi tham mưu xử lý toàn bộ nội dung trình của đơn vị đó (trừ lĩnh vực nhân sự do phòng Nội chính xử lý).

2. Phòng Nội chính

a) Theo dõi và phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do phòng phụ trách); Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; các tổ chức phi chính phủ; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Quỹ phòng chống tội phạm.

Đối với nội dung theo dõi các đơn vị: Phòng có trách nhiệm phân công lãnh đạo phòng, chuyên viên theo dõi tham mưu xử lý toàn bộ nội dung trình của đơn vị đó.

b) Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị có phạm vi, nội dung mang tính chuyên ngành, lĩnh vực thuộc khối Nội chính và hợp tác quốc tế.

c) Theo dõi, cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo điện tử của UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đối với những nội dung do phòng mình phụ trách.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng Nội chính.

3. Phòng Kinh tế

a) Theo dõi và phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ lĩnh vực khiếu nại, tố cáo về đất đai); Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Văn phòng Tỉnh ủy; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các ngân hàng thương mại; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh; Công ty Điện lực Tây Ninh; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà; Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án chuyên ngành; các Ban Chỉ đạo, Hội đồng và Hội có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính, kinh tế ngành; Các loại quỹ (Quỹ Tín dụng nhân dân, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng …); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do phòng phụ trách).

Đối với nội dung theo dõi các đơn vị: Phòng có trách nhiệm phân công lãnh đạo phòng, chuyên viên theo dõi tham mưu xử lý toàn bộ nội dung trình của đơn vị đó (trừ lĩnh vực nhân sự do phòng Nội chính xử lý). Đối với nội dung tổng hợp vốn xây dựng cơ bản, tổng hợp Tài chính - Ngân sách, Phòng có trách nhiệm tham mưu; sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông báo cho các phòng khác tiếp tục tham mưu xử lý các bước tiếp theo.

b) Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị có phạm vi, nội dung mang tính chuyên ngành, lĩnh vực thuộc khối kinh tế - tài chính, kinh tế ngành.

c) Theo dõi, cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo điện tử của UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đối với những nội dung do phòng mình phụ trách.

4. Phòng Khoa giáo - Văn xã

a) Theo dõi và phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; Bảo hiểm xã hội; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; Hội Văn học Nghệ thuật; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do phòng phụ trách); các ban chỉ đạo, hội đồng, hội; các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Hội đặc thù thuộc cấp sở quản lý; Bưu điện; Viễn thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Quỹ hỗ trợ nông dân.

Đối với nội dung theo dõi các đơn vị: Phòng có trách nhiệm phân công lãnh đạo phòng, chuyên viên theo dõi tham mưu xử lý toàn bộ nội dung trình của đơn vị đó (trừ lĩnh vực nhân sự do phòng Nội chính xử lý).

b) Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị có phạm vi, nội dung mang tính chuyên ngành, lĩnh vực thuộc khối Văn hóa – Xã hội. Tham mưu giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội; xã hội nghề nghiệp tỉnh.

c) Theo dõi, cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo điện tử của UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đối với những nội dung do phòng mình phụ trách.

5. Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính

a) Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của UBND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

c) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

d) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

đ) Giúp UBND cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Đề xuất với UBND tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

e) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh; tiếp nhận và làm đầu mối trả lời kiến nghị của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội.

g) Theo dõi, cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ đối với những nội dung do phòng mình phụ trách.

h) Tham mưu lĩnh vực cải cách hành chính (làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh):

- Trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác cải các hành chính của tỉnh theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;

- Trình UBND và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; Trình UBND và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và của UBND cấp xã;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

- Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; dự thảo các đề án, kế hoạch trong lĩnh vực cải cách hành chính.

- Xử lý các kiến nghị về thủ tục hành chính của các đơn vị.

i) Theo dõi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do phòng phụ trách).

6. Phòng Hành chính - Tổ chức

a) Tham mưu, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, thi đua khen thưởng của Văn phòng;

b) Tham mưu công tác tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động, quản lý, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đình chỉ công tác, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, thôi việc, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng và Lãnh đạo UBND tỉnh theo thẩm quyền;

c) Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng; đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước;

d) Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng đương chức và nghỉ hưu theo quy định;

đ) Thừa lệnh Chánh Văn phòng xác nhận giấy giới thiệu, giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị, điạ phương đến liên hệ công tác và sao y văn bản Mật; cập nhật hồ sơ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính Văn phòng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tại Văn phòng:

- Tiếp nhận, đóng dấu, vào sổ công văn đến hàng ngày; Thực hiện nhân bản tài liệu; Đóng dấu, vào sổ và phát hành công văn đi; Tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình ISO;

- Tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Văn phòng nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Phối hợp với Sở Nội vụ sơ kết, tổng kết, công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và công chức Văn phòng - thống kê xã, phường, thị trấn theo quy định;

g) Trực ngoài giờ hành chính và trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

h) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Văn phòng (thực hiện nhiệm vụ như một sở, ngành tỉnh).

i) Phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của phòng;

7. Phòng Quản trị - Tài vụ

a) Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, kinh phí phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng, chuẩn bị hậu cần phục vụ các cuộc họp (nếu có), các đoàn đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng;

b) Phối hợp với Đội Bảo vệ mục tiêu, xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp cụ thể bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trụ sở làm việc, tổ chức quản lý lực lượng bảo vệ cơ quan, xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp phòng cháy chữa cháy - Thường trực phòng cháy chữa cháy cơ quan;

c) Đảm bảo điều kiện hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh:

- Về điện, nước cho cơ quan; Phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị quản lý, duy trì, nâng cấp vườn hoa, cây xanh, vệ sinh toàn bộ khuôn viên trong cơ quan, đảm bảo môi trường cảnh quan trụ sở làm việc;

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách của Văn phòng hàng năm;

d) Tham mưu lãnh đạo Văn phòng thực hiện việc chấp hành dự toán, việc sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước, việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính, tình hình quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;

đ) Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và tài sản theo chế độ quy định; Xây dựng báo cáo công khai tài chính theo định kỳ;

e) Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng giám sát, quản lý, thẩm định, đề xuất mua sắm tài sản, hàng hoá, vật tư của đơn vị; sửa chữa trụ sở cơ quan;

g) Phối hợp Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu về kinh phí giải quyết các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống đối với cán bộ, công chức và người lao động theo quy định;

 8. Ban Tiếp công dân

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh: Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh. Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở tỉnh tiếp công dân;

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. Phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

e) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung. Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Phối hợp với cơ quan công an, UBND nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết;

g) Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố;

h) Tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Lãnh đạo UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.

i) Theo dõi, cập nhật nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh qua phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ đối với những nội dung do Ban phụ trách.

k) Theo dõi các sở, ngành: Thanh tra tỉnh (nội dung giải quyết khiếu nại), Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đối với nội dung do Ban phụ trách).

9. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

a) Tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính:

b) Tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả; Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính đã tiếp nhận;

c) Tổ chức khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính đã cung cấp; Tổ chức ứng dụng các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ cho tổ chức, công dân; Đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc,…để thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, công dân khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính;

d) Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; Đề xuất các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ;

đ) Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo quy định của pháp luật. Quản lý về chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, sự phối hợp giữa các công chức, viên chức biệt phái từ các Sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm.

10. Trung tâm Công báo - Tin học

a) Quản trị và cập nhật thông tin: Cổng Thông tin Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh, văn bản sao gửi văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; 

b) Thẩm định, quản lý, sửa chữa, hỗ trợ sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, trang thiết bị hội nghị trực tuyến, quản trị mạng máy tính tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

c) Thẩm định và triển khai các phần mềm máy tính, phần mềm quản lý văn bản tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, phần mềm họp không giấy của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

d) Tham mưu lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng; 

đ) Tiếp nhận, công bố bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành gửi đến; e) Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: Căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật; 

g) Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo tỉnh; 

h) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo tỉnh và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo tỉnh.