TÊN CƠ QUAN: VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Liên hệ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822233 - Fax: (0276) 3827290
Email: vpubnd@tayninh.gov.vn

 


Danh sách các Phòng, ban, trung tâm:

1. Phòng Hành chính - Tổ chức: (0276) 3822.233

2. Phòng Khoa giáo văn xã: (0276) 3827.422

3. Phòng Quản trị Tài vụ: (0276) 3822.203

4. Phòng Kinh tế: (0276) 3813.152 - (0276) 3827.455

5. Phòng Tổng hợp: (0276) 3812.467 - (0276) 3827.438

6. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: (0276) 3813.363

7. Phòng Nội chính: (0276) 3824.593

8. Ban tiếp công dân:(0276) 3822.023

9. Trung tâm Công báo Tin học: (0276) 3822.469

10. Trung tâm phục vụ hành chính công: (0276) 3922.009


Địa chỉ trên bản đồ số:


VĂN BẢN MỚI