TÊN CƠ QUAN: VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Liên hệ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822233 - Fax: (0276) 3827290
Email: vpubnd@tayninh.gov.vn

 

Địa chỉ trên bản đồ số:


VĂN BẢN MỚI