Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

Thứ ba - 03/01/2023 15:53 121 0
Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 03/01/2023 nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"nhất là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó hướng công tác thi đua, khen thưởng vào thực chất, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, phát triển xanh và bền vững.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Công văn số 4241/UBND-NC ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về chỉ đạo các ngành tham mưu kế hoạch sơ kết phong trào thi đua yêu nước.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học. Đồng thời đề ra các giải pháp, nội dung nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Chủ đề thi đua năm 2023 của tỉnh "Chủ động, sáng tạo, bức phá; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: Phong trào thi đua đặc biệt "Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19"; Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển"; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Phong trào thi đua "Tây Ninh đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như "Thi đua xây dựng Chính quyền điện tử", "Thi đua cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính", "Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", "Thi đua thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", "Dân vận khéo", "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" và các phong trào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội...; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân.

Thi đua thực hiện nghiên cứu, tham mưu ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển tỉnh nhà, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu Tây Ninh trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và là địa điểm có môi trường sống tốt bậc nhất khu vực, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu để trở thành điểm đến hấp dẫn để sinh sống và làm việc.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, ICT, SIPAS, PAPI, PAR Index giai đoạn 2020 - 2025, thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên". Tham mưu, triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế tại Báo cáo số 325-BC/TU ngày 09/11/2022 của Tỉnh ủy về "Tự soi, tự sửa" về xây dựng, chỉnh chốn đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 4134/KH-UBND ngày 29/11/2022 tổ chức các hoạt động và phát động Đợt Thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được tổ chức tại tỉnh nhà, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn xã hội, quần chúng Nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và phát triển Tây Ninh đạt mục tiêu đã đề ra.

Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng người lao động, nông dân, công nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực và các đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh, thăm hỏi, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và vào những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động Khối Thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt Hội thi Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương gương điển hình tiên tiến tại các Khối Thi đua. Tăng cường công tác học tập kinh nghiệm ở các Khối Thi đua hay các địa phương ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn tổ chức đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.

TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay358
  • Tháng hiện tại20,220
  • Tổng lượt truy cập865,277
DỰ THẢO VĂN BẢN
giấy mời, tài liệu họp
công báo
vb chỉ đạo điều hành
thông tin đầu tư đấu thầu
chương trình kế hoạch hoạt động
họp thư điện tử
hệ thống tiếp nhận người dân
hệ thống tiếp nhân doanh nghiệp
giải quyết khiếu nại tố cáo
csdl thủ tục hành chính
quân đội nhân dân
Zalo
 
FB
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây