Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023: duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước

Thứ bảy - 07/01/2023 15:52 429 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 01/QĐ-UBND triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023 với mục tiêu duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá của tỉnh; cải thiện chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

20 chỉ tiêu chủ yếu

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 4.100 USD; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 108 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế trong GRDP (giá hiện hành - chưa tính thuế sản phẩm) Nông - lâm - thủy sản đạt 18-19%, Công nghiệp - Xây dựng đạt 46-47%, Dịch vụ đạt 29-30%; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 37%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng; Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chiếm 37% GRDP; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 12%;  Kim ngạch xuất khẩu tăng 8%. Về xã hội, Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm từ 0,15-0,2%; Tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực thành thị 1,4% và tại Khu vực nông thôn 1,8%; Số lao động có việc làm tăng thêm 16.000 lao động; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và dạy nghề đạt 73%; Đạt 8,3 bác sĩ/vạn dân và 28 giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) còn dưới 19,2%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 91,5%, trong đó có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về môi trường, duy trì tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch tăng 2% so với năm 2022 (66%); Duy trì tỷ lệ che phủ rừng (đã loại trừ cây cao su) đạt 16,3%; Duy trì tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%.

11 nhiệm vụ, giải pháp

1.   Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

2.   Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sô 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động, tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố sơ kết và xây dựng các chương trình hợp tác phát triển, cơ chế điều phối liên kết vùng, sớm hiện thực hóa Quy hoạch Vùng. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký với tỉnh Bình Phước, Long An và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành đề án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát. Mời gọi đối tác chiến lược nghiên cứu đầu tư vào Khu kinh tế Mộc Bài theo quy hoạch mới điều chỉnh. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù để phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phê duyệt, triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đề xuất Quy hoạch Quảng trường trung tâm tỉnh xứng tầm với sự phát triển trong dài hạn; xây dựng phương án, chỉnh trang sân vận động tỉnh (tại phường III, thành phố Tây Ninh), hình thành không gian mở, tăng hiệu quả phục vụ cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan thành phố Tây Ninh, thức đẩy hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại – dịch vụ, hình thành khu sinh hoạt về đêm phường III; hoàn chỉnh và triển khai quy hoạch Thị trấn Tân Biên, Châu Thành, quy hoạch các cửa khẩu chính, Quốc tế Tân Nam.

3.   Tích cực đôn đốc thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, du lịch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

4.   Đẩy mạnh cơ cấu lại nội ngành và giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu. Duy trì cơ cấu cây trồng theo yêu cầu của thị trường, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm trồng trọt đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiếp tục hỗ trợ thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc KIPUS và chứng nhận VietGAP trên các sản phẩm trồng trọt. Xúc tiến dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh.

Phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong chăn nuôi nhằm tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo môi trường, phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững. Thực hiện Kế hoạch phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng và được cấp chứng nhận quy trình chăn nuôi tốt VietGAHP, an toàn dịch bệnh. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành Đề án phát triển tổng thể đa mục tiêu hồ thủy lợi Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hồ Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực trạng và xu hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Xây dựng chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn, chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình giai đoạn 2023 - 2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn, quản lý vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch. Nâng cao chất lượng, an toàn đối với các công trình cấp nước hiện có. Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 1), chuẩn bị các thủ tục dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 2). Triển khai thực hiện các dự án: Sửa chữa hồ Tha La huyện Tân Châu; Trạm bơm Tân Long huyện Châu Thành.

Hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; có thêm từ 15 – 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có ít nhất 02 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng 4 sao.

Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ, có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả; phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư các dự án công nghiệp chế biến, giết mổ gia súc và sản phẩm từ thịt, gắn với vùng nguyên liệu và theo chuỗi giá trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp hiện có. Triển khai nhanh Khu công nghiệp Phước Đông giai đoạn 3 để phục vụ nhu cầu mở rộng dự án của các nhà đầu tư có nhu cầu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai khu công nghiệp Hiệp Thạnh.

Thúc đẩy phát triển và phát huy hiệu quả vai trò thị trường trong nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Thực hiện hiệu quả xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam". Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nâng cao chất lượng phục vụ đối với các hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ. Khai thác các tuyến vận tải hành khánh đã được công bố; khảo sát và mở mới các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tập trung phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch phù hợp, có giải pháp để thu hút khách quốc tế đến Tây Ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch trên các trang mạng xã hội để thu hút du khách trong nước và phục hồi thị trường khách quốc tế. Tăng cường chất lượng dịch vụ, xúc tiến du lịch mạnh mẽ, đảm bảo an toàn, an ninh, đa dạng hoá sản phẩm du lịch theo hướng đặc sắc thu hút khách du lịch đến với Tây Ninh. Tham dự các sự kiện xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch nhằm quảng bá du lịch Tây Ninh. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, cộng đồng làm du lịch địa phương, hình thành hệ sinh thái du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ số: Website, App, Zalo, Youtube và Fanpage.

Tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước các dự án công nghiệp, du lịch, thương mại- dịch vụ và các dự án chuỗi giá trị nông nghiệp.

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch năm 2023. Ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã triển khai: Trung tâm logistics, cảng cạn và cảng tổng hợp Hưng Thuận; cảng cạn Mộc Bài; cảng cạn Thanh Phước, Khu đô thị 49 ha Ninh Thạnh, hạ tầng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, các dự án điện năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 5.1, 5.2…Triển khai các dự án đầu tư: Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng Núi Bà Đen, Khu đô thị phục vụ khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

5.   Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả Luật quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, trong đó, tập trung khai thác nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động khai thác các khoản thu từ đất, các khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng; các hoạt động thu phạt vi phạm hành chính; đôn đốc thu hồi nợ thuế. Quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết. Ưu tiên dành nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm các nhiệm vụ về an ninh – quốc phòng, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bám sát thị trường, theo dõi nắm diễn biến cung – cầu, giá cả hàng hóa nhất là những mặt hàng, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa bình ổn. Thường xuyên giám sát các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, phân bón, mặt hàng lương thực, thực phẩm,…

Đẩy mạnh cơ cấu lại chi đầu tư công, tập trung, ưu tiên công trình trọng điểm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí, phát huy vai trò đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội. Tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm giải ngân hết vốn được giao; cơ cấu lại vốn đầu tư công trung hạn, tập trung các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, động lực phát triển thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, các Chương trình mục tiêu, tăng cường giám sát đầu tư công, đặc biệt là chất lượng công trình, dự án. Huy động mọi nguồn lực đầu tư các dự án theo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và theo danh mục kêu gọi đầu tư. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm.

Phối với Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy để sớm triển khai thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài; cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1); đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa; đường vào cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

6.   Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện. Thực hiện lộ trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, chưa tương thích giữa các cơ sở dữ liệu, phần mềm kết nối gây khó khăn cho công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Rà soát thủ tục hành chính bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử; kiểm soát chất lượng, nhập, địa phương hóa, công khai theo danh mục TTHC của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh.

Ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2023. Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, chuyên nghiệp, cạnh tranh; tập trung rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ban hành quy định cơ chế, chính sách và mức hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.

7.          Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025". Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Phương án sắp xếp đất Công ty TNHH MTV Mía đường và Công ty TNHH MTV Cao su 1/5 Tây Ninh; phê duyệt phương án sắp xếp đất Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh. Thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư. Phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh.

        Triển khai sắp xếp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là quy hoạch vùng khai thác vật liệu thông thường, đảm bảo yêu cầu phát triển dự án trọng điểm và nền kinh tế. Phê duyệt Khoanh định, phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục triển khai các dự án nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; xử lý rác thải từ sản xuất công nghiệp và dân sinh, không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; tăng cường kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Kiểm soát môi trường các khu vực thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông và rạch Tây Ninh. Thường xuyên khảo sát, giám sát môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia. Thanh, kiểm tra và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; nâng cao giá trị của rừng và góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng hiện có. Theo dõi chặt chẽ, thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

8.   Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; Kế hoạch thí điểm phát triển trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025. Từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Tham mưu Nghị quyết quy định chính sách đặc thù đối với giáo viên mầm non. Ban hành Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2023-2024. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư các dự án giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học tại tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Ban hành "Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ.

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt và sáng tạo văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo nền móng vững chắc cho việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cấp cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn. Chú trọng đầu tư phát triển thể dục thể thao học đường, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng đào tạo, nâng cao nhân lực ngành y tế. Tiếp tục thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác đấu thầu mua thuốc, thiết bị, vật tư y tế. Đảm bảo đủ thuốc, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời chủ động ứng phó các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm phát triển có hiệu quả người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là tại các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,25%, trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và quyền lợi cho người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, chi trả, đảm quyền lợi người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025: chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, học nghề và các dịch vụ cung ứng, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm. Tổ chức cập nhật thông tin thị trường lao động. Tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2023; Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách đối với người có công theo pháp lệnh mới và công tác chăm lo người có công với cách mạng. Duy trì việc nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, phấn đấu đến cuối năm 2023 không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng người có công. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ nghèo không khả năng thoát nghèo.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Chú trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc người khuyết tật. Đẩy mạnh xã hội hóa về trợ giúp xã hội, đa dạng hóa các nguồn lực triển khai thực hiện trợ giúp xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

9.   Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục biểu hiện làm việc cầm chừng, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm.

Tăng cường thanh tra, tập trung thanh tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.

Tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, đảm bảo giai đoạn 2022-2026 thực hiện cắt giảm 5% biên chế. Triển khai thực hiện Đề án "Rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh".

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có trình độ, năng lực, năng động sáng tạo, trách nhiệm cao, khát vọng lớn, vì sự phát triển của địa phương.

10.   Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng bị phát hiện. Tăng cường công tác thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực về tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, không để xảy ra khiếu nại đông người; đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục tình trạng giải quyết quá hạn luật định, xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức và ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Khai thác hiệu quả Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia. Rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

11.   Tăng cường củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc, cho vay nặng lãi, ma túy, kiên quyết triệt xóa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức theo kiểu "xã hội đen", tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Chủ động và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; thực hiện quản lý các khu vực biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc phù hợp với các điều ước và thỏa thuận có liên quan giữa Việt Nam và Campuchia. Tiếp tục thực hiện phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân có diện tích quản lý quá bị ảnh hưởng sau phân giới cắm mốc. Tổ chức tổng kết thỏa thuận hợp tác với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và ký kết các thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Phối hợp kiểm tra, theo dõi, nắm chắt diễn biến tình hình biên giới, không để xảy ra điểm nóng góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

TT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay298
  • Tháng hiện tại20,160
  • Tổng lượt truy cập865,217
DỰ THẢO VĂN BẢN
giấy mời, tài liệu họp
công báo
vb chỉ đạo điều hành
thông tin đầu tư đấu thầu
chương trình kế hoạch hoạt động
họp thư điện tử
hệ thống tiếp nhận người dân
hệ thống tiếp nhân doanh nghiệp
giải quyết khiếu nại tố cáo
csdl thủ tục hành chính
quân đội nhân dân
Zalo
 
FB
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây